Onze visie

Dit vinden wij belangrijk

De Klaproos is een onafhankelijke Freinetschool.

Onze school is een onafhankelijke school, opgericht door een groep ouders. Wij kiezen bewust voor een kleinschalige school waar kinderen en ouders mee school maken.

Wij baseren onze schoolwerking op de Freinetprincipes.

Onze school is een erkende en gesubsidieerde basisschool (kleuter- en lager onderwijs). Net als andere erkende scholen volgen wij de eindtermen. Regelmatig krijgen wij een doorlichting door de onderwijsinspectie. Hier vind je het laatste doorlichtingsverslag.

Het team en de ouders hebben samen nagedacht over onze visie. Wat vinden wij nu het belangrijkste in onze school? Waar staan wij voor? Wij hebben deze visie neergeschreven in 5 pijlers:


Samen school maken

 • We (ouders, begeleiders, kinderen en betrokkenen) hebben inspraak en nemen verantwoordelijkheid in de schoolwerking. We hebben ieders betrokkenheid en engagement nodig om onze schoolwerking mogelijk te maken.

 • We werken aan een warm klimaat waar iedereen zich welkom, veilig en thuis voelt.

 • We werken aan een open communicatie met iedereen.

 • We gaan samen zorgzaam om met elkaar.

 • We houden onze school kleinschalig zodat kinderen er een thuisgevoel hebben.

Ervaringsgericht

 • We leren al doende, we onderzoeken onze leefwereld en de wereld experimenterend, met alle zintuigen en samen verdiepen we wat we ontdekken.

 • We prikkelen elkaar om in leerprocessen te stappen, actief en interactief.

 • Onze basis is het alledaagse, de leefomgeving, en die maken we betekenisvol.

 • We lokken communicatie uit zodat het leren wordt gedeeld.

 • We werken in leefgroepen, soms ook in groepen met kinderen van verschillende leeftijd.

 • We oefenen in samenwerken en zelfstandig werken.

Totaalontwikkeling

 • We richten ons op zo veel mogelijk aspecten van de ontwikkeling van kinderen en hebben met veel zorg voeling met het totale kind in alle facetten (sociaal, emotioneel, motorisch, creatief, cognitief,…). Op die manier werken we aan optimale groeikansen voor ieder kind.

 • We helpen het kind om zichzelf te leren kennen, om zijn sterke kanten in te zetten en om met zijn zwakke kanten om te gaan.

 • We streven samen naar een schoolklimaat waar ook ouders, begeleiders en betrokkenen uitgedaagd worden om zichzelf verder te ontwikkelen.

Pluralistisch

 • We respecteren alle overtuigingen die niet in strijd zijn met de mensenrechten; zowel politieke, filosofische als levensbeschouwelijke, zonder vooroordelen. We brengen die verschillende overtuigingen in verbinding en dialoog met elkaar. Zo streven we naar democratie.

 • Iedereen mag hier zichzelf zijn. Verschillen mogen er zijn en vormen een kracht. Diversiteit is een meerwaarde.

Opvoeden tot volwaardig burgerschap

 • Solidariteit: We brengen het belang van anderen en ons persoonlijk belang in evenwicht, zowel in de groep als in de samenleving.

 • Groen: We zijn een milieubewuste school. We zorgen ook voor groene leefruimte.

 • Emancipatorisch: We ontdekken en ontwikkelen eigen waarden en normen en gebruiken deze als toets in ons handelen en denken. We ontwikkelen vaardigheden om eigen keuzes te maken en zelf beslissingen te nemen en stimuleren elkaar om dat te doen.

 • Brede school: We verbreden de leer- en leefomgeving en maken zo verbindingen met de wereld buiten de school.

 • Participatief: We nemen een actieve rol op in de samenleving.