De Klaproos is een onafhankelijke Freinetschool.

De Klaproos is een VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk), opgericht door ouders, op 20 mei 1998.

Algemene vergadering

De algemene vergadering van VZW De Klaproos bestaat uit alle ouders, teamleden en andere medewerkers die dat willen. Ook oud-ouders kunnen als erelid verkozen worden. De algemene vergadering komt ten minste één maal per jaar samen. Ze beslist over het algemeen beleid van de school en verkiest de leden van het bestuur. De voorwaarden om lid te worden en de bevoegdheden van de algemene vergadering vind je in de statuten.

De vergaderingen van de AV zijn openbaar.

Het bestuur

Het bestuur beheert de school op organisatorisch en financieel vlak. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, van het team en de coördinator. Het bestuur wordt aangesteld door de algemene vergadering. Enkele taken van het bestuur zijn het opvolgen van de evaluatieprocedure voor de medewerkers, aanwervingen, interne organisatie van de vereniging, opmaak van begroting en resultatenrekening. Het bestuur brengt de beleidslijnen van de algemene vergadering in de praktijk.

De vergaderingen van het bestuur zijn openbaar.

Het team

Begeleiders

Zij begeleiden een leefgroep en elk kind afzonderlijk in hun leefgroep.

Coördinator

De coördinator oefent het dagelijks beheer van de school uit. Dat houdt in dat zij erover waakt dat het schoolteam goed functioneert, dat de schoolwerking vlot verloopt en dat de school in orde is met (wettelijke) verplichtingen. Daarnaast is zij begeleidster voor een aantal uren, verspreid over verschillende leefgroepen.

Zorgcoördinator

Zij ondersteunt de begeleiders in het werken met kinderen die extra zorg nodig hebben. Je vindt meer informatie over het zorgbeleid van de school in de Infobrochure.

Begeleidersteam

De begeleiders, de coördinator en de zorgcoördinator vormen samen het begeleidersteam. Zij bepalen het pedagogisch beleid binnen de visie van de school.

Andere medewerkers

De administratief medewerkers, de opvangmedewerkers en onderhoudsmedewerkers.

Werkgroepen

Ouders en andere vrijwilligers maken de dagdagelijkse schoolwerking mee mogelijk. Heel wat taken worden opgenomen door verschillende werkgroepen. Elke werkgroep heeft een trekker die de werkgroep regelmatig samenroept.

Rechterhandjes: Zij springen bij in de dagdagelijkse schoolwerking. Zij organiseren de bib, het bezoek van de Sint, de Voorleesweek, het peter-&meterschap, bestellen de 10-uurtjes, helpen bij de uitzwaai van de oudsten op het einde van het schooljaar en nog zo veel meer…

Feestvarken: Deze werkgroep organiseert de jaarlijks weerkerende festiviteiten. Het schooljaar sluiten we af met het gezellige Boereleute dat de Feestvarkens samen met de ouders van leefgroep 1 organiseren.

Groene Vingers: Zij zorgen voor het groen op onze school. Zij richten de tuin in en onderhouden hem. Zij helpen ook het team en de kinderen bij het beplanten en onderhouden van de schooltuin.

BuitensteBinnen: De maatschappij in de school binnenbrengen en de school in de maatschappij, daar staat deze werkgroep voor. Zij ondersteunt het team om rond sociale en maatschappelijke thema’s te werken en betrekt de ouders erbij. Haar missie: het maatschappelijk engagement van De Klaproos concreet maken.

Hard en zacht: Deze werkgroep ondersteunt het team in het ICT-beleid en houdt zowel hard- als software up-to-date.

Promo: Deze werkgroep zoekt uit hoe alles goed gecommuniceerd kan worden. Dit gebeurt ondermeer door middel van De Klapper en de website.

Verkeer: Deze werkgroep waakt over de verkeersveiligheid rond de school. Zij organiseren een beurtrol voor het oversteken van de kinderen voor en na de schooluren.

Onderdak: Deze werkgroep zorgt er samen met onze klusjesman Jacques voor dat de nodige herstellingen gebeuren en dat de school een veilige plek blijft.

Werkgroepenoverleg ‘t Overwerk

Een keer per maand komen de trekkers van de verschillende werkgroepen, de coördinator en een teamlid samen om op de hoogte te zijn van elkaars plannen en afspraken te maken. Het Werkgroepenoverleg (WGO) zorgt zo voor de verbinding tussen werkgroepen, het bestuur en team. De trekker van het WGO zorgt ervoor dat dit gesmeerd loopt.

Leefgroepen

Op De Klaproos leven en werken de kinderen samen in een leefgroep. De eerste leefgroep bestaat uit de peuterklas en de eerste kleuterklas. De tweede leefgroep is de tweede en derde kleuterklas. In het lager zijn er drie leefgroepen: de derde leefgroep is het eerste en tweede leerjaar, de vierde leefgroep is het derde en vierde leerjaar, de vijfde leefgroep is het vijfde en zesde leerjaar.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit alle kinderen van leefgroep 5, 4 en 3 en twee wisselende vertegenwoordigers van leefgroep 2. De schoolraad komt minstens één keer in de maand samen.

Kinderen kunnen ideeën, klachten en bravo’s aanbrengen in hun leefgroep. Als deze punten voor de hele school van toepassing zijn, worden ze voorgelegd op de schoolraad. De punten worden vooraf in elke leefgroep besproken.

Partners van de school

FOPEM/SOM

De Klaproos behoort tot het vrije net. Wij zijn aangesloten bij FOPEM, de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische en Emancipatorische Methodescholen.

Samen met de andere scholen van FOPEM vormen we de Scholengemeenschap van Onafhankelijke Methodescholen (SOM).

De Klaproos is ook aangesloten bij de De Freinetbeweging Vlaanderen/Nederland die – over de netten heen – Freinetwerkers samenbrengt en ondersteunt.

CLB

De Klaproos werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding Vrij CLB Ninove – Geraardsbergen. Een CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Lokaal Overlegplatform (LOP)

Het ‘Lokaal Overlegplatform Geraardsbergen Basisonderwijs’ is een samenwerking tussen alle basisscholen van Geraardsbergen en partners om de gelijke leer- en ontwikkelingskansen van kinderen in het basisonderwijs te bevorderen.

Vrienden van Freinet vzw

Vrienden van Freinet is een vzw met als doel het pedagogisch project van de Freinetschool in Geraardsbergen te ondersteunen. Het kan gaan om materiële of praktische ondersteuning en belangenverdediging van het Freinetonderwijs. Zo kan Vrienden van Freinet instaan voor organisatie van culturele manifestaties en andere buitenschoolse activiteiten.

Activiteiten van VVF zijn onder meer Boempetat, Naaiatelier RecyKleren en Bloemenverkoop.

Andere partners

Wij werken ook samen met de woonzorgcentra De Populier en Denderoord, MPI Sint-Vincentius Viane, Oxfam Wereldwinkel, de Fietsersbond …